Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu  https://kpr.med.pl Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Dane teleadresowe jednostki:

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków

Kontakt do administracji:
Tel.: (12) 42-44-272
Fax: (12) 42-44-300

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.11.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz audytu zewnętrznego.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01.10

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: sekretariat@kpr.med.pl.
Telefon: (12) 42-44-272

W Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Joanna Sieradzka, z którą można się kontaktować  mailowo: rzecznik@kpr.med.pl lub telefonicznie: 607-444-466.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: sekretariat@kpr.med.pl.

 

Informacje zwrotne (opis procedury wnioskowo-skargowej) i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Na terenie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie w części budynku B znajdują się biura, w których można załatwić sprawy administracyjne. Budynek jest dostępny dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Budynek B

Pomieszczenia do obsługi interesantów znajdują się na drugim piętrze w budynku B.

Do budynku B prowadzi wejście główne znajdujące się zaraz po minięciu szlabanu, po lewej stronie.

Do wejścia do budynku B prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków.

Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Zaraz po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się winda, którą można się dostać na drugie piętro.

Przyciski w windzie są opisane alfabetem Braille’a.

W budynku B nie ma:

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Na terenie KPR przy ul. św. Łazarza 14 znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsce znajduje się w pobliżu wejścia do Przychodni Medycyna Polska.

Bo budynku B oraz Poradni można dostać się transportem prywatnym lub środkami komunikacji publicznej (przystanek Hala Targowa):

 

KPR zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynku B z pomocą poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14.

 

KPR zapewnia możliwość zaprowadzenia osób ze szczególnymi potrzebami do konkretnego działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu: 12 42 44 272.