Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Fundusze UE

ue.jpg

Aktualnie Realizujemy Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn.

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"

- zakup 3 ambulansów sanitarnych oraz sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej

dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Planowana wartość całkowita zadania: 1 621 628 36 zł 

w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 1 378 384,10 zł

Projekt w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 3  został rozszerzony
o  zakupy sprzętu medycznego na wyposażenie ZRM m.in.:

- nowoczesny defibrylator,

- 4 aparaty EKG,

- 15 videolaryngoskopów,

- 4 pompy strzykawkowe

- oraz kolejne 3 ambulanse sanitarne z wyposażeniem.

Całkowita planowana wartość zadania wzrosła do kwoty 3 949 586, 36 zł – przy planowanym dofinansowaniu  ze środków unii europejskiej w wysokości 3 357 148,40 zł.

Przyczyni się to do znacznego rozszerzenia celu projektu jakim jest wsparcie podmiotu w związku
z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Ma to na celu poprawę komfortu i sprawności obsługi i transportu pacjentów oraz przyspieszenie diagnostyki pacjenta, co ma podstawowy wpływ na zwiększenie efektywności i skrócenie czasu udzielania pomocy, szczególnie w trudnych warunkach.

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem przy całkowitym dofinansowaniu ze środków unii europejskiej w wysokości 3 357 147,40 zł i przy wkładzie własnym Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w wysokości 592 437,89 zł.

W sumie w pierwszej transzy zakupiono:

- 3 nowoczesne ambulanse sanitarne z podstawowym wyposażeniem , które zostały przydzielone do obsługi miejsc stacjonowania w: Skale, przy szpitalu im. Rydygiera oraz w Wieliczce;

- środki ochrony osobistej, używane w dużych ilościach czasie panującej epidemii , po zniesieniu pandemii w ilościach wynikających z bieżących potrzeb;

następnie po zwiększeniu puli przyznanych środków został zakupiony sprzęt medyczny dla Zespołów Ratownictwa Medycznego:

- defibrylator, 4 aparaty EKG, 15 videolaryngoskopów, 4 pompy strzykawkowe;

Po kolejnym zwiększeniu puli przyznanych środków udało się zakupić jeszcze dodatkowo
3 ambulanse sanitarne z wyposażeniem medycznym, które zostały przydzielone do obsługi miejsc stacjonowania : w Zielonkach, przy ul. Wybickiego w Krakowie i w Krzeszowicach.

 

Wszystkie w/w zakupy przyczyniły się do znacznej poprawy dostępności, szybkości i komfortu obsługi pacjentów w rejonach stacjonowania oraz znacznej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego.

FE_poziom_pl-1_rgb.jpg

  1. Małopolska Tarcza Antykryzysowa

W roku 2020 Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił Małopolską Tarczę Antykryzysową I
w wysokości 190 mln złotych na pakiet medyczny. Była to pomoc dla placówek medycznych walczących
z pandemią. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich, budżetu państwa oraz budżetu województwa. Dzięki tarczy małopolskie jednostki, w tym Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, zostały wyposażone w 50 nowych ambulansów, 168 respiratorów, 206 kardiomonitorów, 73 defibrylatory i 27 aparatów do USG.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zawarło w dniu 03.04.2020 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu  pn.  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, aby czynnie podjąć walkę z chorobą wywołaną koronawirusem.

Pogotowie w ramach tarczy otrzymało 11 nowoczesnych ambulansów wyposażonych w sprzęt do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, m.in. defibrylatory, respiratory, aparaty do uciskania klatki piersiowej, a nawet urządzenia do dezynfekcji karetki.Wartość umowy: 6 715 398,82 zł.

 

2. Aktualnie realizowany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe projekt

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektu: Zakup ambulansów sanitarnych oraz środków ochronnych i dezynfekcyjnych

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane:

Całkowity koszt projektu: 1 790 320 PLN   Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 521 772 PLN

Zakupiono:

-  3szt. ambulansów sanitarnych,   12 346 szt. środków ochrony indywidualnej,  20 szt. środków do dezynfekcji

Łącznie dofinansowanie ze środków europejskich to wartość : 1 520 879,74 PLN

3. Aktualnie realizowany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe drugi projekt

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektu Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków ochrony indywidualnej

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane:

Całkowity koszt projektu: 520 000 PLN      Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 442 000 PLN

Zakupiono:
- 1 szt. ambulans sanitarny,  7144 szt. środków ochrony indywidualnej
Łącznie dofinansowanie ze środków europejskich to wartość : 441 981,86 PLN

 

4. Zakończony projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie - Modernizacja stacji KPR w Krzeszowicach

Tytuł projektu: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, dla budynku zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i  pyłów PM10 i PM2,5, mających wpływ na stan jakości powietrza w województwie oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników.

Zakres prac objął:

1. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną.

2. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

3. Modernizację systemu grzewczego.

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda wspomaganą kondensacyjnym kotłem gazowym przy dużych spadkach temperatury. Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nowa o znikomej bezwładności cieplnej z nowymi grzejnikami stalowymi. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i regulacyjnych podpionowych. Zainstalowanie licznika ciepła.

4. Modernizację systemu przygotowania ciepłej wody.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą źródła na system oparty o pompę ciepła typu powietrze-woda wraz z zasobnikiem c.w.u. zasilanym ze źródła ciepła dla instalacji CO. opomiarowanie instalacji ciepłej wody.

5. Modernizację systemu oświetlenia wbudowanego.

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami. Montaż czujników ruchu. Wymiana instalacji elektrycznej – doprowadzenie do stanu, który umożliwia przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ( w celu umożliwiania funkcjonowania czujników ruchu, sterowania oświetleniem, rozprowadzenie oświetlenia).

6. Montaż instalacji klimatyzacji typu split dla potrzeb części pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku.

Efekty:

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i energię elektryczną. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, emisji pyłów PM10 i PM2,5. Oszczędność energii końcowej 75,70%

Wartość projektu: 364 648,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 306 897,24 zł

 

 

 

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH W PROJEKCIE

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0382/20-00/852/stan2020/667 Projektu nr POIS.09.07.00-00-0382/20 pn. „Zakup ambulansów sanitarnych oraz środków ochronnych i dezynfekcyjnych”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/